Lehen irakurgaia

Izai profetaren liburutik 52, 13 – 53, 12.

Ene zerbitzaria ongi aterako da, dio Jaunak,
handi, ospetsu eta guziz goratua izanen da.
Asko harriturik gelditu ziren, hura ikusi eta,
hain zagon itxuragabetua, gizona zenik ere ez baitzuen iduri.
Halaber, herri asko harrituko dira,
haren aitzinean erregeak mutu geldituko,
behinere erran ez zitzaiotena ikusiko baitute,
behinere entzun ez zutena adituko.
Nork sinetsiko zuen entzun duguna ?
Nori agertu zaio Jaunaren besoa ?
Jainkoaren aitzinean, zerbitzaria handitu da,
erroak lur idorrean dituen zuhamuxka bezala.
Ez zuen itxurarik, ez edertasunik,
ez gure begientzat deus atsegingarririk.
Mespretxatua, jendeak baztertua, oinaze-gizona,
gaitzaren berri dakiena, bazterrerat emaiten den lepraduna iduri,
gutietsi dugu,ezdeusendako utzi.
Bizkitartean, gure gaitzak zituen ekartzen,
gure oinazeak bere gain hartzen.
Eta guk, gaztigatua bezala ginaukan, Jainkoak joa, apaldua.
Hura aldiz, gure hutsengatik izan da aldean beste zilatua,
gure bekatuengatik porroskatua.
Bakea ekartzen daukun gaztigua haren gainerat erori da :
haren zauriek sendatzen gaituzte.
Guziak ardi errebelatuen pare ginabiltzan, bakotxa gure bidetik.
Bainan Jaunak haren gain ezarri ditu gu guzien hobenak.
Gaizki erabilia delarik, apaltzen da, ahorik ideki gabe :
hiltzera deramaten bildotsa bezala,
ile moztaileen aitzinean ixilik dagon ardia bezala,
ez du ahorik idekitzen.
Hartu eta jujatu dute eta suntsitu.
Nork zuen axola haren geroaz ?
Bizidunen lurretik kendua izan da,
bere herriaren bekatuen gatik joa.
Fedegabeen artean ehortzi dute,
haren hilobia aberatsen hilobien artean,
nahiz eta berak ez zuen behinere zuzengabekeriarik egin,
ez eta ezpainetan gezurrik erabili.
Oinazeetan lehertua, Jaunaren gogoko izan da.
Bekatuen ordainetan bizia ematen baitu,
izanen ditu ondokoak eta bizitze luzea :
Jaunaren nahia beteko da haren bitartez.
Bere oinazeen sari, argia ikusiko du, eta asea izanen.
Oinazeak ezagutu baiditu,
nere zerbitzari zuzenak ainitz eginen ditu zuzen,
heien bekatuak bere gain hartuko.
Horrengatik, jendetzak emanen diozkat ordainetan,
boteredunak izanen dira haren irabazi,
bere burua heriotzerat eman duelakotz,
eta bekatoreekin ekarria izan delakotz,
guzien bekatuak bere gain hartuak zituelarik,
bekatorosen alde otoitzean ari zelarik.

Jaunak errana.
Eskerrak zuri Jauna.

Salmoa

30. Salmoa
Zure eskutan nago dena ;
salbatzen nauzu, Jainko Jauna !

Neretzat izan beso zabal !
Jauna, betikotz ez nadin gal.
Zure eskutan nago dena ;
Salbatzen nauzu, Jainko Jauna !

Etsai ditudan guzieri
Bilakatu naiz trufagarri.
Auzoko jendek nitaz irri,
Adiskideek ni lazgarri.

Ahantzia naiz hil iduri :
Puxka tzarretan naiz erori.
Bilduak zaizkit elgarrekin,
Ni nolaz garbi nahiz jakin.

Jaunari dena nagokio :
Jaunari diot : Nik zu Jainko !
Banaukazu-ta zuk eskuko :
Etsaietarik ken betiko.

Begitarte on egin, Jauna,
Zure zurea bainaiz dena.
Altxa burua, pitz kantari,
Bazaudeztenak Jainkoari.


Partitura telekargatu Testu hau telekargatu

Bigarren irakurgaia

Hebrearreri epixtolatik 4, 14-16 ; 5, 7-9.

Haurrideak,
gure apez nagusi handia, Jesus, Jainkoaren Semea,
zeruan sartua dugunaz geroz,
atxik dezagun sendo aitortzen dugun fedea.
Alabainan, gure apez nagusia ez da
gure ahuleziez urrikal ez daitekeen norbait ;
gu bezala gauza guzietan frogatua izan baita,
bainan bekaturik egin gabe.
Hurbil gaitezen, beraz, konfiantziaz
Jainkoaren graziaren tronurat,
urrikalmendua ardiets, eta behar-orduan laguntza aurki dezagun.
Kristok, mundu huntan bizi zelarik,
oihu-min eta nigarretan egin zion otoitz eta galde
heriotzetik libra zezakeen Jainkoari,
eta bere obedientziarengatik entzuna izan zen.
Semea izanik ere, oinazearen oinazez ikasi zuen obeditzen ;
eta, hola bere beterat heldurik,
betiko salbamenduaren iturri bilakatu da
obeditzen dioten guzientzat.

Jaunak errana.
Eskerrak zuri Jauna.

Ebanjelioaren gorespena

Jesu Kristo guri mintza, argi gure bihotza.
Kristo Gurutzeraino zaiku apaldu
Horra zertako den emana denak baino gorago.

Ebanjelioa

Pasionea Jondoni Joaniren liburutik_18, 1 – 19, 42_Lau irakurleekin : hemen telekargarkatu.

Jesu Kristo gure Jaunaren Pasionea jondoni Joaniren liburutik 18, 1 – 19, 42.

Ohart huni : 3 seinale hauek diote nor den mintzo : Kristo ; Kondalaria ; Besteak.

Afal ondoan,
Jesus atera zen bere dizipuluekin.
Zedron erreka iragan eta bestaldeko baratze batean sartu zen.
Judas, haren saltzaileak ere lekua ezagutzen zuen,
ainitzetan Jesus harat bildu izan baitzen bere dizipuluekin.
Judas, beraz, harat joan zen, soldadu andana bat,
bai eta apezburu eta farisauen goardia batzu harturik,
argi, tortxa eta armekin.
Jesusek, baitzakien gertatuko zitzaion guzia,
biderat atera eta erran zioten :
“ Nor bilatzen duzue? ”
Heiek ihardetsi :
“ Jesus Nazaretarra.”
Harek orduan :
“ Ni naiz.”
Judas saltzailea ere heien artean zen.
Jesusek : “ Ni naiz ” erran ziotenean,
gibelka joan eta lurrerat erori ziren.
Jesusek berriz galdegin zioten :
“ Nor bilatzen duzue? ”
Heiek ihardetsi :
“ Jesus Nazaretarra.”
Eta Jesusek :
“ Errana dautzuet ni naizela.
Ni bilatzen banauzue, utz hauek joaitera.”
Hola bete zen Jesusek berak errana :
“ Zuk neri emanetarik bat ere ez dut galdu.”
Orduan, Zimun Petrik, aldean zuen ezpata atera,
apez nagusiaren mutila jo eta eskuineko beharria moztu zion.
Mutilak Malko zuen izena.
Jesusek Petriri erran zion :
“ Emazu ezpata bere untzian.
Ez ote dut edan behar Aitak eman dautan kalitza? ”
Orduan, soldaduek beren buruzagiekin eta juduen goardiek
Jesus hartu eta estekatu zuten.
Anasen etxerat ereman zuten lehenik.
Anas, urte hartako apez nagusi Kaifasen aitaginarreba zen.
(Kaifas zen judueri kontseilu hau eman ziotena :
“ Hobe da gizon bakar bat herriarentzat hil dadin.”)

Zimun Petri eta beste dizipulu bat Jesusen ondotik zoatzin.
Dizipulu hura apez nagusiaren ezaguna baitzen,
Jesusekin batean apez nagusiaren jauregian sartu zen.
Petri kanpoan gelditu zen, ate ondoan.
Beste dizipulua, apez nagusiaren ezagun hura,
atera zen orduan, eta, neskato atezainari hitz bat erranik,
Petri sarrarazi zuen.
Neskato atezainak Petriri erran zion :
“ Zu ere, ez ote zira gizon horren dizipuluetarik ?”
Petrik ihardetsi zuen :
“ Ez, ez naiz hala.”
Mutilak eta soldaduak han zauden ;
sua eginik, berotzen ari ziren, hotz baitzen.
Petri ere heiekin zagon berotzen.

Apez nagusiak Jesus galdekatu zuen
bere dizipuluez eta bere irakaspenaz.
Jesusek ihardetsi zion :
“ Agerian mintzatu nitzaio munduari.
Zinagogetan eta tenpluan irakatsi izan dut beti,
judu guziak biltzen diren lekuan,
eta deusik ez dut gordean erran.
Zergatik ari zakizkit galdeka ?
Galda nere entzuleeri zer erran diotedan;
heiek badakite zer erran dutan.”
Hori erran zueneko, han zagon goardia batek
mazelako bat eman zion, erranez :
“ Hola ihardesten diok apez nagusiari ?”
Jesusek ihardetsi zion :
“ Gaizki mintzatu banaiz, errazu zertan ;
bainan ongi mintzatu banaiz, zergatik jotzen nauzu ? ”
Anasek, orduan, Kaifas apez nagusiarenganat igorri zuen
Jesus estekaturik.

Anartean, Zimun Petri han zagon berotzen ; eta erran zioten :
“ Ez ote zira zu ere horren dizipuluetarik?”
Petrik ukatu zuen, erranez :
“ Ez, ez naiz hala.”
Apez nagusiaren mutiletarik batek,
Petrik beharria moztu zionaren ahaide batek, erran zion :
“ Ez ote zaitut nik baratzean ikusi horrekin ?”
Berriz ere, Petrik ukatu zuen, eta berehala oilarrak kantu egin zuen.

Orduan Kaifasen etxetik gobernadorearen jauregirat
ereman zuten Jesus. Goizaldea zen.
Juduak ez ziren jauregian sartu, beren burua ez kutsatzeko,
bestenaz Bazko apairua ez baitzezaketen jan.
Pilato kanporat atera zen, eta erran zioten :
“ Zertaz salatzen duzue gizon hau ? ”
Heiek ihardetsi zioten :
“ Gaizkilea ez balitz, ez ginautzun ekarriko.”
Pilatok erran zioten :
“ Har zazue zihaurek, eta juja zuen legearen arabera.”
Juduek ihardetsi :
“ Guk ez dugu nehoren hiltzera kondenatzeko eskurik.”
Hola beteko zen Jesusek errana
zer heriotzez hil beharra zen adiarazteko.
Pilato jauregirat sartu zen berriz,
eta Jesus deiturik, erran zion :
“ Zu zira juduen erregea?”
Jesusek galdegin zion :
“ Zure baitarik erraiten duzu hori,
ala besteek dautzute nitaz erran ? ”
Pilatok ihardetsi zion :
“ Judua ote naiz ni ?
Zure herritarrek eta apezburuek ezarri zaituzte nere eskuetan.
Zer egin duzu ?”
Jesusek erran zuen :
“ Nere erregetza ez da mundu huntakoa.
Nere erregetza mundu huntakoa balitz,
nere aldekoek borroka eginen zuten,
ni juduen eskuetarat ez erortzeko;
bainan nere erregetza ez da hemengoa.”
Orduan, Pilatok erran zion :
“ Beraz, errege zira?”
Jesusek ihardetsi :
“ Zuk diozu errege naizela.
Ni sortu eta mundurat etorri naiz, egiaren lekuko izaiteko.
Egiarena denak nere mintzoa entzuten du.”
Pilatok erran zion :
“ Zer da egia?”
Hori erranik, berriz atera zen juduenganat, eta erran zioten :
“ Nik ez diot hobenik aurkitzen gizon huni.
Bainan zuen ohidura da Bazkokari norbait libra diezazuetan :
Nahi duzue juduen erregea libratzea ?”
Bainan oihuka hasi ziren:
“ Ez hori ! Bainan Barrabas ! ”
Barrabas gaixtagin bat zen.
Orduan Pilatok hartu zuen Jesus eta azotarazi.
Soldaduek elorrizko korona bat bihurdikaturik,
buruan ezarri zioten, eta purpurazko kapa gorri bat soinean eman.
Eta hurbildurik, erraiten zioten :
“ Agur juduen erregea! ”
Eta mazelakoka zerabilaten.

Pilato atera zen berriz ere, eta erran zioten :
“ Horra, kanporat ekartzen dautzuet
jakin dezazuen ez diotala hobenik aurkitzen.”
Orduan, Jesus kanporat atera zen
elorrizko korona buruan, eta purpurazko kapa soinean.
Eta Pilatok erran zioten :
“ Horra gizona!”
Ikusi zutenean, apezburuak eta goardiak oihuka hasi ziren :
“ Gurutzerat ! Gurutzerat !”
Pilatok erran zioten :
“ Zihaurek har zazue eta gurutzefika ;
nik ez diot hobenik aurkitzen.”
Juduek ihardetsi zioten :
“ Lege bat badugu, eta lege horren arabera hil behar du,
Jainkoaren seme egin baitu bere burua.”
Solas hori entzutean are gehiago izitu zen Pilato.
Berriz jauregirat sarturik, Jesusi erran zion:
“ Nongoa zira zu ? ”
Jesusek, ordea, ez zion ihardetsi.
Orduan, Pilatok erran zion :
“ Ez dautazu deusik erran nahi ?
Ez dakizu eskua badutala zure libratzeko,
bai eta ere zure gurutzefikatzeko ? ”
Jesusek ihardetsi zion:
“ Ez zinuke nere gainean eskurik batere,
ez balitzaizu gain hartarik emana.
Horrengatik, zure eskuetarat eman nauenak
bekatu handiagoa du.”
Ordutik, Jesus libratu nahiz zabilan Pilato,
bainan juduak oihuka hasi ziren :
“ Hori libratzen baduzu, ez zira enperadorearen adiskide.
Bere burua errege egiten duena
enperadorearen kontra ari da.”
Solas horiek entzutearekin, Pilatok kanporat ereman zuen Jesus,
eta auzitegian jar-arazi,
“Harri-lauzada” – hebrearrez Gabata – deitu tokian.
Bazkoko prestaketen egiteko eguna zen, eguerdialdea.
Pilatok erran zioten judueri :
“ Horra zuen erregea! ”
Orduan heiek oihuka :
“ Ken, ken ! Gurutzerat hori ! ”
Eta Pilatok :
“ Zuen erregea gurutzefikatu behar dutala? ”
Apezburuek ihardetsi zuten
“ Ez dugu enperadoreaz beste erregerik.”
Orduan, Pilatok heien esku utzi zuen Jesus, gurutzefika zezaten.
Hartu zuten beraz Jesus,
eta gurutzea berak zeramala, atera zen
“Buruhezur” – hebrearrez Golgota – deitu tokirat.
Han gurutzefikatu zuten, eta harekin beste biga,
bi aldeetarik, eta Jesus erdian.
Pilatok izkirio bat egin eta gurutze gainean ezarri zuen.
Hau zen izkiriatua: “Jesus Nazaretarra, juduen Erregea”
Izkirio hori judu ainitzek irakurri zuten,
hiritik hurbil baitzen Jesus gurutzefikatu zuten tokia,
eta hebrearrez, latinez eta grekoz izkiriatua.
Orduan, juduen apezburuek erran zioten Pilatori :
“ Ez izkiria “juduen erregea”,
bainan “ Gizon hunek erran du : juduen erregea naiz.”
Pilatok ihardetsi zuen :
“ Izkiriatuak izkiriatu.”
Jesus gurutzefikatu ondoan, soldaduek haren soinekoak hartu
eta lau zati egin zituzten, zati bana ; eta gero tunika.
Bainan josturarik gabea baitzen, gainetik behererat batean ehoa,
elkarren artean egin zuten :
“ Ez dezagun urra ; xotxak atera ditzagun norena izanen den.”
Hola bete zen Liburu Sainduak diona :
Nere soinekoak elkarren artean dituzte partekatu,
nere tunikaz xotxak ateratu.
Hori egin zuten soldaduek.

Jesusen gurutzearen ondoan zauden haren ama,
amaren ahizpa, Maria Kleofasen emaztea, eta Maria Madalena.
Jesusek, bere ama ikusi zuenean,
eta hunen ondoan maite zuen dizipulua,
erran zion amari :
“ Emaztea, horra zure semea.”
Gero, dizipuluari erran zion :
“ Horra zure ama.”
Eta ordutik dizipuluak bere etxean hartu zuen.
Gero, Jesusek, baitzakien guzia egina zela,
Liburu Sainduak diona bete zadin, erran zuen :
“ Egarri naiz.”
Bazen han untzi bat ozpinez betea.
Orduan, mustuka bat ozpinean busti,
eta kanabera baten muturrean ezarririk, ahorat hurbildu zioten.
Ozpina hartu zuenean, Jesusek erran zuen :
“ Dena egina da. ”
Eta burua apaldurik, azken hatsa eman zuen.

[Hemen apur bat belauniko egon]

Bazkoko prestaketen egiteko eguna zen,
eta juduek ez zuten nahi gorputzak
larunbatez gurutzean gelditzea,
larunbat hura besta egun handia baitzen.
Horrengatik, gurutzefikatueri zangoak hautsi,
eta handik kenarazteko eskatu zioten Pilatori.
Joan ziren, bada, soldaduak, eta zangoak hautsi ziozkaten
Jesusekin gurutzefikatu zituzten bieri.
Bainan, Jesusenganat heltzean, ordukotz hila zela ikusirik,
ez ziozkaten zangoak hautsi.
Baina, soldadu batek lantzaz sahetsa zilatu zion,
eta berehala odola eta ura atera ziren.
Ikusi duena lekuko da, zuek ere sinets dezazuen.
(Haren lekukotasuna egia da eta Jaunak badaki egia diola).
Horiek gertatu dira, Liburu Sainduak diona bete zadin :
“ Ez diote hezurrik hautsiko.”
Eta beste pasarte batean ere hau dio :
“ Zilatu dutenari behatuko diote.”

Horiek hola, Josep Arimatearrak,
Jesusen gorputza eremaiteko baimena eskatu zion Pilatori.
Josep, Jesusen dizipulua zen, bainan ixilean, juduen beldurrez.
Pilatok baimena eman zion.
Josepek joan eta Jesusen gorputza ereman zuen.
Etorri zen Nikodemo ere
(behin gauaz Jesusen ikustera joan zen hura)
hogoita hamar bat kilo mirra eta aloe nahasirik ekartzen zuela.
Jesusen gorputza hartu eta oihalez inguratu zuten,
usain gozoekin, juduek ehortzi ohi duten bezala.
Jesus gurutzefikatu zuten lekutik hurbil, baratze bat bazen,
eta, baratzean, ordu arte nehor ezarri ez zen hilobi berri bat.
Juduen Bazko-eguna hastera baitzoan,
eta hilobia hurbil izanik,
han ezarri zuten Jesusen gorputza.

Jaunak errana.
Eskerrak zuri Jauna.

Fededunen otoitz proposamena

FEDEDUNEN OTOITZA (Erromako Meza Liburua 2020, 229-233 or.)

  • Diakreak, hor balin bada, edo bestenaz, laiko batek, hitzaren alkian xutik, deia erraiten du ; denak ixilik daude ixtant bat ; gero, apeza bere jar-lekuan, edo aldarean, xutik, eskuak zabaldurik, erraiten du otoitza. Jendea egon daiteke beti xutik, edo beti belauniko.
  • Apezpikuak mana dezake ere jendeak ihardespen berezi bat emaitea, edo berdin lehen bezala egitea : «Gaitezen belaunika», denak belauniko. eta «Xuti gaitezen».
  • Apezpikuak mana dezake xede berezi baten sartzea.
  • Xede horietarik zonbait utz daitezke, hala beharrean, bainan beti lau xede andanak begiratuz (Eliza, mundua, behardunak, biltzarra bera).

1. ELIZA SAINDUARENTZAT

Egin dezagun otoitz, haurride maiteak,
Jainkoaren Eliza sainduarentzat :
Gure Jaun eta Jainkoak
bakea, batasuna eta laguntza eman diezazkiola
mundu zabalean,
eta guri bizi baketsu bat, Jainko Aitaren goresteko.

Ixtant bat ixilik.

Jainko guziahaldun betierekoa,
herri guzieri, Kristo baitan, zure aintza agertu diezu :
begira, otoi, zure urrikalmenduaren lana,
mundu guzian zabaldurik dagon zure Elizak
sinestean sendo iraun dezan,
eta zure izena goraki aitor.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

2. AITA SAINDUARENTZAT

Otoitz egin dezagun I. gure aita sainduarentzat :
apezpiku ordenako hautatu duen gure Jaun eta Jainkoak
begira dezala sendo eta azkar
bere Eliza sainduaren onerako,
Jainkoaren herri saindua xuxen erabil dezan.

Ixtant bat ixilik.

Jainko guziahaldun betierekoa,
diren guziak zure nahiz dira :
onar gure otoitzak eta amodiorekin begira
hautatu daukuzun aita saindua,
zuhaurek gidatzen duzun kristau herriak
artzain hori buru duela,
bere sinestean aitzinerat egin dezan.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

3. APEZ ETA POPULU GIRISTINOARENTZAT

Otoitz egin dezagun I. gure apezpikuarentzat,
beste apezpiku, apez, diakre
eta Elizaren zerbitzari guzientzat,
bai eta fededun guzientzat ere.

Ixtant bat ixilik.

Jainko guziahaldun betierekoa,
Elizaren gorputz osoa zure Izpirituaz
saindu egiten eta erabiltzen duzu :
Entzun Elizako mail guzientzat
egiten dauzkizugun otoitzak,
zure graziari esker, bakoitza bere sailean
zure zerbitzari zintzo izan dadin.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

4. GIRISTINO GAIENTZAT

Egin dezagun otoitz giristino gaientzat :
Jainko gure Jaunak haien gogo-bihotzak idek ditzan,
eta zabal bere urrikalmendurako atea,
bataioaren bidez, hek ere
Jesu Kristo gure Jaunaren gorputzean aurki daitezen.

Ixtant bat ixilik.

Jainko guziahaldun betierekoa,
zure Eliza beti haur berriz amatzen duzu :
emenda giristino gaien sinestea eta ezagutza,
bataio iturrian berriz sorturik,
zure haurren artean sar daitezen.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

5. GIRISTINOEN BATASUNARENTZAT

Otoitz egin dezagun,
Kristo baitan sinesten duten haurride guzientzat :
gure Jainko Jaunak bere Eliza bakarrean bil eta begira ditzan egiari jarraikitzen direnak.

Ixtant bat ixilik.

Jainko guziahaldun betierekoa,
barreiatuak zuk biltzen dituzu, eta bilduak zaintzen :
beha zure Semearen artaldeko ardieri,
bataio berak saindu egin dituenak
fedearen beteak
eta karitatearen lokarriak bat egin ditzan.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

6. JUDUENTZAT

Egin dezagun otoitz Juduentzat.
Gure Jauna lehenik heieri mintzatu zitzaien :
eman diezela bere izen saindua maitatuz
eta bere Batasuna leialki begiratuz, aitzinerat egitea.

Ixtant bat ixilik.

Jainko guziahaldun betierekoa,
Abrahami eta haren ondokoeri
eman zenizkien zure agintzak :
Entzun, bihotz onez, zure Elizaren otoitza
Batasun zaharreko herria erospen osorat hel dadin.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

7. KRISTO BAITAN SINESTEN EZ DUTENENTZAT

Egin dezagun otoitz Kristo baitan sinesten ez dutenentzat :
Izpiritu Sainduaren argiz beterik,
heiek ere salbamenduko bidean sar daitezen.

Ixtant bat ixilik.

Jainko guziahaldun betierekoa,
emaiezu Kristo baitan sinesten ez duteneri
bihotz leialez ibiltzea zure aitzinean,
eta hola zure egia ezagutzea.
Guhauri aldiz, emaguzu, elgar hobeki maitatzea,
eta zure bizia gu baitan gero ta gehiago hartzea,
munduan zure amodioaren lekuko hobeak
izan gaitezen.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

8. JAINKOA BAITAN SINESTEN EZ DUTENENTZAT

Egin dezagun otoitz
Jainkoa ezagutzen ez dutenentzat :
beren kontzientziari jarraikiz
Jainkoarenganat hel daitezen.

Ixtant bat ixilik.

Jainko guziahaldun betierekoa,
zuk egin dituzu gizon-emazte guziak,
beti zure bila ibil daitezen,
eta zu aurkiturik bakez bete.
Egizu, mundu huntako neke eta hersturetan,
denek ikus ditzaten zure bihotz onaren ezagutgarriak,
eta fededunek obra onetan
egiten dauzuten lekukotasuna :
horrela pozik aitor dezaten zu zirela *
egiazko Jainko bakarra eta gizon-emazte guzien Aita.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

9. ERRESUMETAKO BURUZAGIENTZAT

Egin dezagun otoitz herri guzietako buruzagientzat :
Jainko gure Jaunak guzien gogo-bihotzak
xuxen erabil ditzan bere nahiaren arabera,
denek egiazko bakea eta libertatea goza ditzagun.

Ixtant bat ixilik.

Jainko guziahaldun betierekoa,
zure eskuan dauzkazu gizakien bihotzak
eta herrien zuzenbideak :
begi onez ikus, otoi, gure buruzagiak
mundu guzian izan dadin bake sendoa,
herrien aitzinamendua eta erlisionearen libertatea.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

10. HERSTURAN DIRENENTZAT

Haurride maiteak, egin diezaiogun otoitz
Jainko Aita guziahaldunari :
mundua garbi dezan makur guzietarik,
gaitzak urrundu, gosetea ken, presondegiak idek,
gateak hauts, piaiantak zaindu, eriak senda,
eta desterratuak etxerat bil ditzan.

Ixtant bat ixilik.

Jainko guziahaldun betierekoa,
atsegabetuen kontsolamendua eta nekatuen indarra,
edozoin hersturetan zuri deika daudenen otoitzak
hel daitezela zureganat :
beren beharretan
zure urrikalmenduaren laguntza aurkiturik,
denak bozkaria daitezen.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

Andiazabal, “Mezetako deiak”, B urtea, 1

Fededunen otoitza hastean

Gurutzearen gainean Jesusek besoak zabalik zaùzkan,
mundu guzia besarkatzen zuela.
Gure otoitza ere zabala izan bedi,
gizonen grina lehia eta esperantzak gogoan ditugula.

Otoitzen ondotik

Gure aintzinean orai Gurutzea. Denetan ikusten dugu, bide-bazterretan hel-herrietan, etxetan, maiz edergailu huts. Ahanzten baitugu nor ekarri duen ! Ez dugu ere ikusten hoinbertze haurride Gurutzeari lotuak, ez ikusten Kristo bere Pasionea heien baitan segitzen. Ahanzten gure salbamendua dela. Elgarrekin gorets dezagun beraz Kristo gure Salbatzailea!

Parropia bakotxak egokitu behar du