Gure Aita / Notre Père

(Gure Aita A 8)

1- Salbatzaileak manatu eta erakutsiari jarraikiz,
beldur gabe kanta dezagun :

edo

2- Jainkoak, Izpiritu Sainduaren bidez,
bere seme-alaba egin gaitu.
Horrengatik, Kristok erakatsi otoitza,
konfiantzaz, erran dezagun :

Denek:
Gure Aita, zeruetan zirena :
saindu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun huntako ogia ;
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zorduner
barkatzen diegunaz geroz,
ez gaitzazula utz tentaldian erortzen
bainan atera gaitzazu gaitzetik.

Introduction par le prêtre:

Intro 1
Comme nous l’avons appris du Sauveur,
et selon son commandement, nous osons dire :

ou bien intro 2
Unis dans le même Esprit,
nous pouvons dire avec con ance
la prière que nous avons reçue du Sauveur :

L’assemblée:

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Soinuak

Gure Aita A 8 :